Zhizhi et al. 2010

Zhizhi, Zhou and Qixiang, Yan and and Guoqing, Chen. 2010. (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.].

@misc{9988,
  author = {Zhizhi, Zhou and Qixiang, Yan and  and Guoqing, Chen},
  title  = {(Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.]},
  year   = {2010}
}