Xiang 1992

(向日征), Xiang Rizheng. 1992. Han-Miao Cidian (汉苗词典). Sichuan Minzu Chubanshe (四川民族出版社).

@misc{9753,
  author = {(向日征), Xiang Rizheng},
  title  = {Han-Miao Cidian (汉苗词典). Sichuan Minzu Chubanshe (四川民族出版社).},
  year   = {1992}
}