Wang et al. 1992

Wang and Jingliu and Xiangmu, Chen and Yufen, Xiao and and Anxiang, Wei. 1992. Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

@misc{9541,
  author = {Wang and Jingliu and Xiangmu, Chen and Yufen, Xiao and  and Anxiang, Wei},
  title  = {Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.},
  year   = {1992}
}