Srinivasa Varma 1970

Srinivasa Varma, G. 1970. Vaagri Boli: An Indo-Aryan language. Annamalainagar: Annamalai University.

@misc{9471,
  author = {Srinivasa Varma, G.},
  title  = {Vaagri Boli: An Indo-Aryan language. Annamalainagar: Annamalai University.},
  year   = {1970}
}