Wang et al. 1992

Wang and Jingliu and Xiangmu, Chen and Yufen, Xiao and and Anxiang, Wei. 1992. Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

@misc{9192,
 author = {Wang and Jingliu and Xiangmu, Chen and Yufen, Xiao and and Anxiang, Wei},
 title = {Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.},
 year  = {1992}
}
TY - STD
AU - Xiangmu, Chen
AU - Yufen, Xiao
AU - Anxiang, Wei
AU - Wang
AU - Jingliu
PY - 1992
DA - 1992//
TI - Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.
ID - 9192
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="9192">
  <titleInfo>
    <title>Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming</title>
    <subTitle>Yunnan Minzu Chubanshe.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name>
    <namePart>Wang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name>
    <namePart>Jingliu</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Chen</namePart>
    <namePart type="family">Xiangmu</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Xiao</namePart>
    <namePart type="family">Yufen</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Wei</namePart>
    <namePart type="family">Anxiang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1992</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">9192</identifier>
</mods>
</modsCollection>