Davletshin n.d.

Davletshin, Albert. n.d. [Data supplied by Albert Davletshin.].

@misc{9173,
  author = {Davletshin, Albert},
  title  = {[Data supplied by Albert Davletshin.]},
  year   = {n.d.}
}