Rassadin 1995

Rassadin, V. I. 1995. Tofalarsko-russkij slovar'. Vostochno sibirskoe isdatl'stvo, Irkutsk. [Data supplied and augmented by Sven Grawunder.].

@misc{9103,
  author = {Rassadin, V. I.},
  title  = {Tofalarsko-russkij slovar'. Vostochno sibirskoe isdatl'stvo, Irkutsk. [Data supplied and augmented by Sven Grawunder.]},
  year   = {1995}
}