Deng and Wang 2009

(鄧曉華), Deng Xiaohua and (王士元), Wang Shiyuan. 2009. 中國的語言及方言的分類 (Classification of the languages and dialects of China). Beijing: Zhonghua Shuju (中華書局).

@misc{8304,
  author = {(鄧曉華), Deng Xiaohua and (王士元), Wang Shiyuan},
  title  = {中國的語言及方言的分類 (Classification of the languages and dialects of China). Beijing: Zhonghua Shuju (中華書局).},
  year   = {2009}
}