Prakash Shastri and Kant Pandey 2002

Prakash Shastri, Ved and Kant Pandey, Shashi. 2002. English-Sanskrit-Hindi dictionary. New Delhi, India: Neeta prakashan.; Martin Kümmel, p.c. 2005.

@misc{8046,
  author = {Prakash Shastri, Ved and Kant Pandey, Shashi},
  title  = {English-Sanskrit-Hindi dictionary. New Delhi, India: Neeta prakashan.; Martin Kümmel, p.c. 2005.},
  year   = {2002}
}