Tenishev 1997

Tenishev, E. R. (ed.). 1997. Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika turkskih jazykov: Leksika. Moskva: Nauka.

@misc{7961,
  author = {Tenishev, E. R. (ed.).},
  title  = {Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika turkskih jazykov: Leksika. Moskva: Nauka.},
  year   = {1997}
}