Zhou Zhizhi (周植志), Yan Qixiang (颜其香), and Chen Guoqing (陈国庆) 2004

Zhou Zhizhi (周植志), Yan Qixiang (颜其香), and Chen Guoqing (陈国庆). 2004. 佤语方言研究 (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe (民族出版社).

@misc{756,
 author = {Zhou Zhizhi (周植志), Yan Qixiang (颜其香), and Chen Guoqing (陈国庆)},
 title = {佤语方言研究 (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe (民族出版社).},
 year  = {2004}
}
TY - STD
AU - Zhou Zhizhi (周植志), Yan Qixiang (颜其香),
AU - (陈国庆), Chen Guoqing
PY - 2004
DA - 2004//
TI - 佤语方言研究 (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe (民族出版社).
ID - 756
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="756">
  <titleInfo>
    <title>佤语方言研究 (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing</title>
    <subTitle>Minzu Chubanshe (民族出版社).</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Yan</namePart>
    <namePart type="given">Qixiang</namePart>
    <namePart type="given">(颜其香),</namePart>
    <namePart type="family">Zhou Zhizhi (周植志)</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Chen</namePart>
    <namePart type="given">Guoqing</namePart>
    <namePart type="family">(陈国庆)</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2004</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">756</identifier>
</mods>
</modsCollection>