Chenglong) 2007

Chenglong), ??? (Huang. 2007. ?????? (Survey of the Puxi Qiang language). Beijing: Minzu Chubanshe (?????).

@misc{7410,
 author = {Chenglong), ??? (Huang},
 title = {?????? (Survey of the Puxi Qiang language). Beijing: Minzu Chubanshe (?????).},
 year  = {2007}
}
TY - STD
AU - Chenglong), ??? (Huang
PY - 2007
DA - 2007//
TI - ?????? (Survey of the Puxi Qiang language). Beijing: Minzu Chubanshe (?????).
ID - 7410
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="7410">
  <titleInfo>
    <title>?????? (Survey of the Puxi Qiang language). Beijing</title>
    <subTitle>Minzu Chubanshe (?????).</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">???</namePart>
    <namePart type="given">(Huang</namePart>
    <namePart type="family">Chenglong)</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">7410</identifier>
</mods>
</modsCollection>