Smith 2003

Smith, David Martin. 2003. The Kapsiki language. Ann Arbor: UMI.

@misc{7351,
 author = {Smith, David Martin},
 title = {The Kapsiki language. Ann Arbor: UMI.},
 year  = {2003}
}
TY - STD
AU - Smith, David Martin
PY - 2003
DA - 2003//
TI - The Kapsiki language. Ann Arbor: UMI.
ID - 7351
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="7351">
  <titleInfo>
    <title>The Kapsiki language. Ann Arbor</title>
    <subTitle>UMI.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">David</namePart>
    <namePart type="given">Martin</namePart>
    <namePart type="family">Smith</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2003</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">7351</identifier>
</mods>
</modsCollection>