Freiberger 1976

Freiberger, Nancy. 1976. Sẹc mạhn slú Nohng Fạn Slihng = Ngũ-vụng Nùng Phạn Slinh = Nung Fan Slihng vocabulary: Nung-Viêt-English. Manila: Summer Institute of Linguistics.

@misc{6783,
  author = {Freiberger, Nancy},
  title  = {Sẹc mạhn slú Nohng Fạn Slihng = Ngũ-vụng Nùng Phạn Slinh = Nung Fan Slihng vocabulary: Nung-Viêt-English. Manila: Summer Institute of Linguistics.},
  year   = {1976}
}