Beavon 2003

Beavon, Keith H. 2003. Njyem-French-English Lexicon. Yaoundé: SIL.

@misc{6603,
  author = {Beavon, Keith H.},
  title  = {Njyem-French-English Lexicon. Yaoundé: SIL.},
  year   = {2003}
}