Hongkai et al. 2007

Hongkai, Sun and Kajia, Qi and Guangkun, Liu. 2007. Baimayu Yanjiu. Minzu Chubanshe. / ??????????? 2007 ????? (?????).

@misc{6435,
 author = {Hongkai, Sun and Kajia, Qi and Guangkun, Liu},
 title = {Baimayu Yanjiu. Minzu Chubanshe. / ??????????? 2007 ????? (?????).},
 year  = {2007}
}
TY - STD
AU - Hongkai, Sun
AU - Kajia, Qi
AU - Guangkun, Liu
PY - 2007
DA - 2007//
TI - Baimayu Yanjiu. Minzu Chubanshe. / ??????????? 2007 ????? (?????).
ID - 6435
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="6435">
  <titleInfo>
    <title>Baimayu Yanjiu. Minzu Chubanshe. / ???????????</title>
    <subTitle>2007 ????? (?????).</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Sun</namePart>
    <namePart type="family">Hongkai</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Qi</namePart>
    <namePart type="family">Kajia</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Liu</namePart>
    <namePart type="family">Guangkun</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">6435</identifier>
</mods>
</modsCollection>