Beavon 2003

Beavon, Keith H. 2003. Njyem-French-English Lexicon. Yaoundé: SIL.

@misc{6362,
 author = {Beavon, Keith H.},
 title = {Njyem-French-English Lexicon. Yaoundé: SIL.},
 year  = {2003}
}
TY - STD
AU - Beavon, Keith H.
PY - 2003
DA - 2003//
TI - Njyem-French-English Lexicon. Yaoundé: SIL.
ID - 6362
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="6362">
  <titleInfo>
    <title>Njyem-French-English Lexicon. Yaoundé</title>
    <subTitle>SIL.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Keith</namePart>
    <namePart type="given">H</namePart>
    <namePart type="family">Beavon</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2003</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">6362</identifier>
</mods>
</modsCollection>