Zhang Yanchang and Shuyan 1989

Zhang Yanchang, Zhang Xi and Shuyan, Dai. 1989. The Hezhen language: A descriptive grammar of the language of the smallest minority nationality in China. Jilin Univ. Press.

@misc{6262,
  author = {Zhang Yanchang, Zhang Xi and Shuyan, Dai},
  title  = {The Hezhen language: A descriptive grammar of the language of the smallest minority nationality in China. Jilin Univ. Press.},
  year   = {1989}
}