Zhang Yanchang and Shuyan 1989

Zhang Yanchang, Zhang Xi and Shuyan, Dai. 1989. The Hezhen language: A descriptive grammar of the language of the smallest minority nationality in China. Jilin Univ. Press.

@misc{6037,
 author = {Zhang Yanchang, Zhang Xi and Shuyan, Dai},
 title = {The Hezhen language: A descriptive grammar of the language of the smallest minority nationality in China. Jilin Univ. Press.},
 year  = {1989}
}
TY - STD
AU - Zhang Yanchang, Zhang Xi
AU - Shuyan, Dai
PY - 1989
DA - 1989//
TI - The Hezhen language: A descriptive grammar of the language of the smallest minority nationality in China. Jilin Univ. Press.
ID - 6037
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="6037">
  <titleInfo>
    <title>The Hezhen language</title>
    <subTitle>A descriptive grammar of the language of the smallest minority nationality in China. Jilin Univ. Press.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Zhang</namePart>
    <namePart type="given">Xi</namePart>
    <namePart type="family">Zhang Yanchang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Dai</namePart>
    <namePart type="family">Shuyan</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1989</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">6037</identifier>
</mods>
</modsCollection>