Larson and Larson 1972

Larson, Gordon F. and Larson, Milfred O. 1972. The Ekagi-Wodani-Moni Language Family of West Irian. Irian 1(3). 80-95.

@misc{5688,
 author = {Larson, Gordon F. and Larson, Milfred O.},
 title = {The Ekagi-Wodani-Moni Language Family of West Irian. Irian 1(3). 80-95.},
 year  = {1972}
}
TY - STD
AU - Larson, Gordon F.
AU - Larson, Milfred O.
PY - 1972
DA - 1972//
TI - The Ekagi-Wodani-Moni Language Family of West Irian. Irian 1(3). 80-95.
ID - 5688
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="5688">
  <titleInfo>
    <title>The Ekagi-Wodani-Moni Language Family of West Irian. Irian 1(3). 80-95.</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Gordon</namePart>
    <namePart type="given">F</namePart>
    <namePart type="family">Larson</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Milfred</namePart>
    <namePart type="given">O</namePart>
    <namePart type="family">Larson</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1972</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">5688</identifier>
</mods>
</modsCollection>