Guangkun 1998

Guangkun, Liu. 1998. Mawo qiangyu yanjiu (Studies on the Mawo dialect of the Qiang language). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe. [Source uncertain.].

@misc{5538,
  author = {Guangkun, Liu},
  title  = {Mawo qiangyu yanjiu (Studies on the Mawo dialect of the Qiang language). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe. [Source uncertain.]},
  year   = {1998}
}