Guangkun 1998

Guangkun, Liu. 1998. Mawo qiangyu yanjiu (Studies on the Mawo dialect of the Qiang language). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe. [Source uncertain.].

@misc{5354,
 author = {Guangkun, Liu},
 title = {Mawo qiangyu yanjiu (Studies on the Mawo dialect of the Qiang language). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe. [Source uncertain.]},
 year  = {1998}
}
TY - STD
AU - Guangkun, Liu
PY - 1998
DA - 1998//
TI - Mawo qiangyu yanjiu (Studies on the Mawo dialect of the Qiang language). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe. [Source uncertain.]
ID - 5354
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="5354">
  <titleInfo>
    <title>Mawo qiangyu yanjiu (Studies on the Mawo dialect of the Qiang language). Chengdu</title>
    <subTitle>Sichuan Minzu Chubanshe. [Source uncertain.]</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Liu</namePart>
    <namePart type="family">Guangkun</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1998</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">5354</identifier>
</mods>
</modsCollection>