Zeitoun 2007

Zeitoun, Elizabeth. 2007. A grammar of Mantauran (Rukai). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.

@misc{5230,
 author = {Zeitoun, Elizabeth},
 title = {A grammar of Mantauran (Rukai). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.},
 year  = {2007}
}
TY - STD
AU - Zeitoun, Elizabeth
PY - 2007
DA - 2007//
TI - A grammar of Mantauran (Rukai). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
ID - 5230
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="5230">
  <titleInfo>
    <title>A grammar of Mantauran (Rukai). Taipei</title>
    <subTitle>Institute of Linguistics, Academia Sinica.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Elizabeth</namePart>
    <namePart type="family">Zeitoun</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">5230</identifier>
</mods>
</modsCollection>