Shi 2009

Shi, Vong Tsuh. 2009. Discourse studies of Makuri Naga narratives. Chiang Mai: Payap University MA thesis.

@misc{5082,
  author = {Shi, Vong Tsuh},
  title  = {Discourse studies of Makuri Naga narratives. Chiang Mai: Payap University MA thesis.},
  year   = {2009}
}