Koshal 1979

Koshal, Sanyukta. 1979. Ladakhi Grammar. Delhi: Motilal Banarsidass.

@misc{4532,
  author = {Koshal, Sanyukta.},
  title  = {Ladakhi Grammar. Delhi: Motilal Banarsidass.},
  year   = {1979}
}