Qingsha) 2007

Qingsha), ??? (Dai. 2007. ?????(?????????)(Leqiyu yanjiu. Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe).

@misc{4468,
 author = {Qingsha), ??? (Dai},
 title = {?????(?????????)(Leqiyu yanjiu. Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe).},
 year  = {2007}
}
TY - STD
AU - Qingsha), ??? (Dai
PY - 2007
DA - 2007//
TI - ?????(?????????)(Leqiyu yanjiu. Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe).
ID - 4468
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="4468">
  <titleInfo>
    <title>?????(?????????)(Leqiyu yanjiu. Zhongyang Minzu Daxue Chubanshe).</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">???</namePart>
    <namePart type="given">(Dai</namePart>
    <namePart type="family">Qingsha)</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">4468</identifier>
</mods>
</modsCollection>