Murayama 1971

Murayama, Shichirō. 1971. Kita Chishima Ainugo: bunkengakuteki kenkyū (Northern Kuril Ainu: philological studies); Alexander Vovin: A Reconstruction of Proto-Ainu.

@misc{4401,
  author = {Murayama, Shichirō},
  title  = {Kita Chishima Ainugo: bunkengakuteki kenkyū (Northern Kuril Ainu: philological studies); Alexander Vovin: A Reconstruction of Proto-Ainu},
  year   = {1971}
}