Shettyi 2008

Shettyi, Ramakrishna T. 2008. Koraga grammar. Kuppam: Dravidian University.

@misc{4078,
 author = {Shettyi, Ramakrishna T.},
 title = {Koraga grammar. Kuppam: Dravidian University.},
 year  = {2008}
}
TY - STD
AU - Shettyi, Ramakrishna T.
PY - 2008
DA - 2008//
TI - Koraga grammar. Kuppam: Dravidian University.
ID - 4078
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="4078">
  <titleInfo>
    <title>Koraga grammar. Kuppam</title>
    <subTitle>Dravidian University.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Ramakrishna</namePart>
    <namePart type="given">T</namePart>
    <namePart type="family">Shettyi</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2008</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">4078</identifier>
</mods>
</modsCollection>