Saveleva, Valentina N. & Cuner N. Taksami. 1970

Saveleva, Valentina N. & Cuner N. Taksami. 1970. Nivchsko-russkij slovar' svyse 13000 slov. Moskva Izdat. Sovetskaja Enciklopedija.

@misc{4065,
 author = {Saveleva, Valentina N. & Cuner N. Taksami.},
 title = {Nivchsko-russkij slovar' svyse 13000 slov. Moskva Izdat. Sovetskaja Enciklopedija.},
 year  = {1970}
}
TY - STD
AU - Saveleva, Valentina N. &. Cuner N. Taksami.
PY - 1970
DA - 1970//
TI - Nivchsko-russkij slovar’ svyse 13000 slov. Moskva Izdat. Sovetskaja Enciklopedija.
ID - 4065
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="4065">
  <titleInfo>
    <title>Nivchsko-russkij slovar’ svyse 13000 slov. Moskva Izdat. Sovetskaja Enciklopedija.</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Valentina</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">&amp;</namePart>
    <namePart type="given">Cuner</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">Taksami.</namePart>
    <namePart type="family">Saveleva</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1970</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">4065</identifier>
</mods>
</modsCollection>