Zhou Zhizhi, Yan Qixiang, and Chen Guoqing 2005

Zhou Zhizhi, Yan Qixiang, and Chen Guoqing. 2005. (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.].

@misc{379,
 author = {Zhou Zhizhi, Yan Qixiang, and Chen Guoqing},
 title = {(Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.]},
 year  = {2005}
}
TY - STD
AU - Zhou Zhizhi, Yan Qixiang,
AU - Guoqing, Chen
PY - 2005
DA - 2005//
TI - (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.]
ID - 379
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="379">
  <titleInfo>
    <title>(Survey of the dialects of the Wa language). Beijing</title>
    <subTitle>Minzu Chubanshe. [In Chinese.]</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Yan</namePart>
    <namePart type="given">Qixiang,</namePart>
    <namePart type="family">Zhou Zhizhi</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Chen</namePart>
    <namePart type="family">Guoqing</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2005</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">379</identifier>
</mods>
</modsCollection>