Xiang 1999

(向日征), Xiang Rizheng. 1999. 吉卫苗语研究 (Survey of the Jiwei Miao language). Sichuan Minzu Chubanshe (四川民族出版社).

@misc{3440,
  author = {(向日征), Xiang Rizheng},
  title  = {吉卫苗语研究 (Survey of the Jiwei Miao language). Sichuan Minzu Chubanshe (四川民族出版社).},
  year   = {1999}
}