Dadashev 2006

Dadashev, Mixail. 2006. Russko-tatskij (gorsko-evrejskij) slovar'. Moskva: Sobranie.

@misc{3403,
 author = {Dadashev, Mixail},
 title = {Russko-tatskij (gorsko-evrejskij) slovar'. Moskva: Sobranie.},
 year  = {2006}
}
TY - STD
AU - Dadashev, Mixail
PY - 2006
DA - 2006//
TI - Russko-tatskij (gorsko-evrejskij) slovar’. Moskva: Sobranie.
ID - 3403
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="3403">
  <titleInfo>
    <title>Russko-tatskij (gorsko-evrejskij) slovar’. Moskva</title>
    <subTitle>Sobranie.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Mixail</namePart>
    <namePart type="family">Dadashev</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2006</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">3403</identifier>
</mods>
</modsCollection>