Xiao 1990

Xiao, H. 1990. A genetic comparison of Hua, Awa, and Binumarien. Language and Linguistics in Melanesia, 21, 143–166.

@misc{3011,
  author = {Xiao, H.},
  title  = {A genetic comparison of Hua, Awa, and Binumarien. Language and Linguistics in Melanesia, 21, 143–166.},
  year   = {1990}
}