Wang, Jingliu, Chen Xiangmu, Xiao Yufen, and Wei Anxiang 1992

Wang, Jingliu, Chen Xiangmu, Xiao Yufen, and Wei Anxiang. 1992. Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.

@misc{265,
 author = {Wang, Jingliu, Chen Xiangmu, Xiao Yufen, and Wei Anxiang},
 title = {Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.},
 year  = {1992}
}
TY - STD
AU - Wang, Jingliu, Chen Xiangmu, Xiao Yufen,
AU - Anxiang, Wei
PY - 1992
DA - 1992//
TI - Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming: Yunnan Minzu Chubanshe.
ID - 265
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="265">
  <titleInfo>
    <title>Loux Gab Vax (Wayu shuyu huishi). Kunming</title>
    <subTitle>Yunnan Minzu Chubanshe.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Jingliu,</namePart>
    <namePart type="given">Chen</namePart>
    <namePart type="given">Xiangmu,</namePart>
    <namePart type="given">Xiao</namePart>
    <namePart type="given">Yufen,</namePart>
    <namePart type="family">Wang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Wei</namePart>
    <namePart type="family">Anxiang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1992</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">265</identifier>
</mods>
</modsCollection>