Tenishev 1997

Tenishev, E. R. (ed.) 1997. Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika turkskih jazykov: Leksika. Moskva: Nauka.

@misc{230,
 author = {Tenishev, E. R. (ed.)},
 title = {Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika turkskih jazykov: Leksika. Moskva: Nauka.},
 year  = {1997}
}
TY - STD
AU - Tenishev, E. R. (ed.)
PY - 1997
DA - 1997//
TI - Sravnitel’no-istoricheskaja grammatika turkskih jazykov: Leksika. Moskva: Nauka.
ID - 230
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="230">
  <titleInfo>
    <title>Sravnitel’no-istoricheskaja grammatika turkskih jazykov</title>
    <subTitle>Leksika. Moskva: Nauka.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">E</namePart>
    <namePart type="given">R</namePart>
    <namePart type="given">(ed.)</namePart>
    <namePart type="family">Tenishev</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1997</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">230</identifier>
</mods>
</modsCollection>