Narumov, Boris 2001

Narumov, Boris. 2001. Sardinskij jazyk. In: Jazyki mira. Romanskie jazyki. pp 160-186, Moskva: Akademia. GILD 2015. Ballicu, Simone.

@misc{2074,
 author = {Narumov, Boris},
 title = {Sardinskij jazyk. In: Jazyki mira. Romanskie jazyki. pp 160-186, Moskva: Akademia. GILD 2015. Ballicu, Simone},
 year  = {2001}
}
TY - STD
AU - Narumov, Boris
PY - 2001
DA - 2001//
TI - Sardinskij jazyk. In: Jazyki mira. Romanskie jazyki. pp 160-186, Moskva: Akademia. GILD 2015. Ballicu, Simone
ID - 2074
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="2074">
  <titleInfo>
    <title>Sardinskij jazyk. In</title>
    <subTitle>Jazyki mira. Romanskie jazyki. pp 160-186, Moskva: Akademia. GILD 2015. Ballicu, Simone</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Boris</namePart>
    <namePart type="family">Narumov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2001</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">2074</identifier>
</mods>
</modsCollection>