Aksenova and Toporova 2002

Aksenova, Irina S. and Toporova, Irina N. 2002. Grammatika jazyka Akva. Moskva: Editorial URSS.

@misc{199,
 author = {Aksenova, Irina S. and Toporova, Irina N.},
 title = {Grammatika jazyka Akva. Moskva: Editorial URSS.},
 year  = {2002}
}
TY - STD
AU - Aksenova, Irina S.
AU - Toporova, Irina N.
PY - 2002
DA - 2002//
TI - Grammatika jazyka Akva. Moskva: Editorial URSS.
ID - 199
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="199">
  <titleInfo>
    <title>Grammatika jazyka Akva. Moskva</title>
    <subTitle>Editorial URSS.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Irina</namePart>
    <namePart type="given">S</namePart>
    <namePart type="family">Aksenova</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Irina</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="family">Toporova</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2002</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">199</identifier>
</mods>
</modsCollection>