Sokolov, Sergej N. 1979

Sokolov, Sergej N. 1979. Osnovy Iranskogo Jazykoznanija. Moskva: Nauka.

@misc{1896,
 author = {Sokolov, Sergej N.},
 title = {Osnovy Iranskogo Jazykoznanija. Moskva: Nauka.},
 year  = {1979}
}
TY - STD
AU - Sokolov, Sergej N.
PY - 1979
DA - 1979//
TI - Osnovy Iranskogo Jazykoznanija. Moskva: Nauka.
ID - 1896
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="1896">
  <titleInfo>
    <title>Osnovy Iranskogo Jazykoznanija. Moskva</title>
    <subTitle>Nauka.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Sergej</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="family">Sokolov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1979</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">1896</identifier>
</mods>
</modsCollection>