Chaoji) 1996

Chaoji), ??? (Meng. 1996. Han Yao Cidian (????). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe (???????).

@misc{1707,
 author = {Chaoji), ??? (Meng},
 title = {Han Yao Cidian (????). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe (???????).},
 year  = {1996}
}
TY - STD
AU - Chaoji), ??? (Meng
PY - 1996
DA - 1996//
TI - Han Yao Cidian (????). Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe (???????).
ID - 1707
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="1707">
  <titleInfo>
    <title>Han Yao Cidian (????). Chengdu</title>
    <subTitle>Sichuan Minzu Chubanshe (???????).</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">???</namePart>
    <namePart type="given">(Meng</namePart>
    <namePart type="family">Chaoji)</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1996</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">1707</identifier>
</mods>
</modsCollection>