Kavitskaya 2010

Kavitskaya, Darya. 2010. Crimean Tatar. München: Lincom.

@misc{1653,
 author = {Kavitskaya, Darya},
 title = {Crimean Tatar. München: Lincom.},
 year  = {2010}
}
TY - STD
AU - Kavitskaya, Darya
PY - 2010
DA - 2010//
TI - Crimean Tatar. München: Lincom.
ID - 1653
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="1653">
  <titleInfo>
    <title>Crimean Tatar. München</title>
    <subTitle>Lincom.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Darya</namePart>
    <namePart type="family">Kavitskaya</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2010</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">1653</identifier>
</mods>
</modsCollection>