Santana 2005

Santana, àurea Cavalcante. 2005. Transnacionalidade lingüística: a língua chiquitano no brasil. Master's thesis, University of Goiâna. (Data obtained via Pieter Muysken and Harald Hammerström).

@misc{1619,
  author = {Santana, àurea Cavalcante},
  title  = {Transnacionalidade lingüística: a língua chiquitano no brasil. Master's thesis, University of Goiâna. (Data obtained via Pieter Muysken and Harald Hammerström)},
  year   = {2005}
}