Rozhanskiy, Fedor n.d.

Rozhanskiy, Fedor. n.d. Data supplied by Fedor Rozhanskiy.

@misc{1533,
 author = {Rozhanskiy, Fedor},
 title = {Data supplied by Fedor Rozhanskiy}
}
TY - STD
AU - Rozhanskiy, Fedor
TI - Data supplied by Fedor Rozhanskiy
ID - 1533
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="1533">
  <titleInfo>
    <title>Data supplied by Fedor Rozhanskiy</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Fedor</namePart>
    <namePart type="family">Rozhanskiy</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <identifier type="citekey">1533</identifier>
</mods>
</modsCollection>