Vydrina, Alexandra and Valentin Vydrin. 2014

Vydrina, Alexandra and Valentin Vydrin. 2014. Predvaritel'nye nabroski k dialektologii Kakabe. In Valentin Vydrin & Natalia Kuznetsova (eds.), Ot Bikina do Bambalyumy, iz Varyag v Greki: Èkspeditionnye ètyudy v čest' Eleny Vsevolodny Perexvalskoj, 227-251. St Peterburg: Nestor-Istoria.

@misc{1266,
 author = {Vydrina, Alexandra and Valentin Vydrin.},
 title = {Predvaritel'nye nabroski k dialektologii Kakabe. In Valentin Vydrin & Natalia Kuznetsova (eds.), Ot Bikina do Bambalyumy, iz Varyag v Greki: Èkspeditionnye ètyudy v čest' Eleny Vsevolodny Perexvalskoj, 227-251. St Peterburg: Nestor-Istoria.},
 year  = {2014}
}
TY - STD
AU - Vydrina, Alexandra
AU - Vydrin., Valentin
PY - 2014
DA - 2014//
TI - Predvaritel’nye nabroski k dialektologii Kakabe. In Valentin Vydrin & Natalia Kuznetsova (eds.), Ot Bikina do Bambalyumy, iz Varyag v Greki: Èkspeditionnye ètyudy v čest’ Eleny Vsevolodny Perexvalskoj, 227-251. St Peterburg: Nestor-Istoria.
ID - 1266
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="1266">
  <titleInfo>
    <title>Predvaritel’nye nabroski k dialektologii Kakabe. In Valentin Vydrin &amp; Natalia Kuznetsova (eds.), Ot Bikina do Bambalyumy, iz Varyag v Greki</title>
    <subTitle>Èkspeditionnye ètyudy v čest’ Eleny Vsevolodny Perexvalskoj, 227-251. St Peterburg: Nestor-Istoria.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Alexandra</namePart>
    <namePart type="family">Vydrina</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Valentin</namePart>
    <namePart type="family">Vydrin.</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2014</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">1266</identifier>
</mods>
</modsCollection>