Zhizhi et al. 2011

Zhizhi, Zhou and Qixiang, Yan and and Guoqing, Chen. 2011. (Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.].

@misc{10244,
  author = {Zhizhi, Zhou and Qixiang, Yan and  and Guoqing, Chen},
  title  = {(Survey of the dialects of the Wa language). Beijing: Minzu Chubanshe. [In Chinese.]},
  year   = {2011}
}