Yanchang, Zhang, Zhang Xi and Dai Shuyan 1989

Yanchang, Zhang, Zhang Xi and Dai Shuyan. 1989. The Hezhen language. Jilin University Press.

@misc{1000,
 author = {Yanchang, Zhang, Zhang Xi and Dai Shuyan},
 title = {The Hezhen language. Jilin University Press.},
 year  = {1989}
}
TY - STD
AU - Yanchang, Zhang, Zhang Xi
AU - Shuyan, Dai
PY - 1989
DA - 1989//
TI - The Hezhen language. Jilin University Press.
ID - 1000
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="1000">
  <titleInfo>
    <title>The Hezhen language. Jilin University Press.</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Zhang,</namePart>
    <namePart type="given">Zhang</namePart>
    <namePart type="given">Xi</namePart>
    <namePart type="family">Yanchang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Dai</namePart>
    <namePart type="family">Shuyan</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1989</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">1000</identifier>
</mods>
</modsCollection>