Wordlist Mandarin Zhengzhou

Compiled by Ke Xu

No. Meaning Concepticon Word Loan