Dehoti, A. P., N. N. Ershova and E. E. Bertelos 1949

Dehoti, A. P., N. N. Ershova and E. E. Bertelos. 1949. Russko-tadzhikskij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej. Stalinabad: Gosudarstvennoje izdatel'stvo tadzhikskoj SSR.

@misc{2468,
 author = {Dehoti, A. P., N. N. Ershova and E. E. Bertelos},
 title = {Russko-tadzhikskij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej. Stalinabad: Gosudarstvennoje izdatel'stvo tadzhikskoj SSR.},
 year  = {1949}
}
TY - STD
AU - Dehoti, A. P., N. N. Ershova
AU - Bertelos, E. E.
PY - 1949
DA - 1949//
TI - Russko-tadzhikskij slovar’. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej. Stalinabad: Gosudarstvennoje izdatel’stvo tadzhikskoj SSR.
ID - 2468
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="2468">
  <titleInfo>
    <title>Russko-tadzhikskij slovar’. Moskva</title>
    <subTitle>Gosudarstvennoje izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej. Stalinabad: Gosudarstvennoje izdatel’stvo tadzhikskoj SSR.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="given">P.,</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">Ershova</namePart>
    <namePart type="family">Dehoti</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">E</namePart>
    <namePart type="given">E</namePart>
    <namePart type="family">Bertelos</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1949</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">2468</identifier>
</mods>
</modsCollection>